Noorden succesvol met Europese subsidies

VEENDAM - De resultaten die in Noord-Nederland worden geboekt met Europese economische subsidies, overtreffen de verwachtingen, meldt Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Met de gelden uit Brussel worden meer projecten mogelijk gemaakt en meer banen gecreëerd dan al werd aangenomen.

Dat maakte de Drentse gedeputeerde Henk Brink 9 mei bekend, als voorzitter van de Bestuurscommissie economische zaken (namens de provincies Groningen, Fryslân, Drenthe en de vier grote noordelijke steden). Hij presenteerde de eindafrekening van het Europees Programma voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) over de jaren 2007 tot en met 2013, waarvan de uitvoering doorliep tot eind 2015. Tevens bood de gedeputeerde een doorkijkje naar de resultaten van de momenteel lopende subsidieprogramma’s. Volgens Brink heeft Noord-Nederland een economische inhaalslag gemaakt. ,,Dat is voor een groot deel te danken aan de wijze waarop we er in SNN-verband in slagen om nationale en Europese gelden te verwerven en deze op effectieve wijze te besteden’’, aldus Brink. In de afgelopen programmaperiode stelde `Brussel’ uit het structuurfonds EFRO €169,4 miljoen beschikbaar aan onze regio. De Europese subsidies trokken andere publieke en private geldstromen aan, waarmee het totaal aan investeringen werd opgetild tot ongeveer €1 miljard. Maar liefst 6.000 ondernemingen, met name in het midden- en kleinbedrijf, investeerden in vooral innovatie. Binnensteden van Leeuwarden, Groningen en Emmen kregen een kwaliteitsimpuls, 218 hectare aan bedrijfsterrein werd gemoderniseerd. Volgens hiervoor geldende berekeningen leverde het programma naar schatting 7.400 arbeidsplaatsen op. Ook met de nu lopende Europese subsidieprogramma’s worden goede resultaten geboekt. Uit monitoring en opbrengstcijfers blijkt dat de subsidies opnieuw een flinke impuls geven aan de regionale economie en werkgelegenheid. Niettemin bieden de subsidieprogramma’s nog behoorlijk wat ruimte aan het bedrijfsleven. Henk Brink: ,,Ik roep noordelijke ondernemers op om meer goede, innovatieve projecten aan te dragen die we met deze financiële ondersteuning van de grond kunnen tillen.’’