Combinatie Gemeentebelangen, VVD en GroenLinks bereiken coalitieakkoord

Assen - Combinatie Gemeentebelangen (CGB), VVD en GroenLinks presenteren hun coalitieakkoord 2018 – 2022 met de titel ‘Samen Doen’.

Samen met inwoners ervoor zorgen dat Aa en Hunze sterk, vitaal en veilig blijft en zo mogelijk nog sterker, leefbaarder, duurzamer en vitaler wordt. Het coalitieakkoord is gebaseerd op de verkiezingsprogramma’s van de drie partijen en bevat op hoofdlijnen de elementen voor het te voeren beleid, dat voor een groot deel voortbouwt op de vorige bestuursperiode. Op donderdag 26 april bieden de coalitiepartijen hun akkoord aan de gemeenteraad aan. Namens CGB, de grootste van de drie, heeft Henk Heijerman de rol van formateur ingevuld. Hij geeft aan: “Ik heb het volste vertrouwen in deze nieuwe coalitie. De kracht van Aa en Hunze zit in een stabiel bestuur, een stevige financiële positie en een constructieve samenwerking. De afgelopen bestuursperiode hebben we hier een stevig fundament voor gelegd. We zetten ons ervoor in om Aa en Hunze nog mooier te maken ten behoeve van onze inwoners en bedrijven.” De drie partijen dragen elk één wethouder voor. Henk Heijerman is dat namens CGB. Hij heeft in de vorige bestuursperiode ook de wethouderspositie namens CGB ingenomen. Namens de VVD wordt Bas Luinge wethouder: “Deze coalitie wil zichtbaar en bereikbaar zijn, zich inzetten voor een goede dienstverlening, en samen met onze inwoners werken aan een levendige gemeente. De VVD wil door middel van minder regeldruk ruimte geven aan inwoners en ondernemers.” Voor GroenLinks blijft Co Lambert wethouder: “Er ligt een grote opgave om over te gaan naar duurzame energie en energie te besparen. GroenLinks wil zich daar sterk voor maken. Verder willen wij ons inzetten om het stevige en ruimhartige sociaal beleid dat onze gemeente kenmerkt, in stand te houden. In deze coalitie zien wij goede mogelijkheden daarvoor. Ik verheug me op de samenwerking.” Enkele hoofdlijnen uit het akkoord zijn: - Inwoners betrekken bij processen, nog voordat er plannen voor hun woonomgeving worden gemaakt. - Gemeentelijke belastingen niet (trendmatig) verhogen. - Politie is zichtbaar en bereikbaar, behoud van bestaande brandweerposten. - Veilige wegen door inzet op onderhoud, bermbeheer, uitbreiding van het fietspadennetwerk en verkeersremmende maatregelen. - Ruimte bieden om te ondernemen. Landbouw, recreatie en toerisme zijn belangrijke pijlers. - Onderwijs: oog voor de problematiek van kleine scholen en passend onderwijs. - Diverse initiatieven op de gebieden Sport, cultuur en recreatie ondersteunen, omdat ze bijdragen aan leefbaarheid van de dorpen. - Sociaal domein: samen ervoor zorgen dat iedereen meedoet en meetelt. Met vrijwilligers, het sociaal team en diverse organisaties intensiever samenwerken om mensen te ondersteunen en weer op weg te helpen. - Verder inzetten op duurzame energie, energiebesparing en afvalinzameling. - Duurzame woningbouw naar behoefte in samenspraak met het dorp. Naast het voortzetten van bestaand beleid, ziet de coalitie ook kansen voor nieuw beleid. Enkele onderwerpen zijn: ontwikkeling glasvezel, vitaliteit vakantieparken, onderhoud openbare ruimte, gemeentelijke dienstverlening, duurzaam inkopen en proefprojecten welstandsvrij bouwen. Het coalitieakkoord is te vinden op www.aaenhunze.nl In de raadsvergadering op donderdag 26 april worden de drie beoogde wethouders Henk Heijerman (CGB), Co Lambert (GroenLinks) en Bas Luinge (VVD) voorgedragen voor benoeming.