Geen extra bezuinigingen voor Veendam

VEENDAM De gemeente Veendam heeft een sluitende begroting. Zowel voor 2020 inclusief het meerjarenperspectief tot en met 2023.

De gemeente Veendam is momenteel dus financieel gezond. De primitieve begroting 2020 laat een positief begrotingssaldo van ruim € 36.000,- zien. Deze positieve lijn is ook zichtbaar in de meerjarenbegroting 2021 – 2023. Wethouder Henk Jan Schmaal: „Ik ben tevreden dat het gelukt is om een sluitende begroting te presenteren. We moeten echter wel alert blijven. Er zijn diverse ontwikkelingen die de financiële positie onder druk kunnen zetten. Zo is de bijdrage van het Rijk aan de gemeente onzeker. In de meicirculaire 2020 wordt de nieuwe verdeling van het gemeentefonds per 2021 bekend gemaakt. Dan wordt ook duidelijk welke financiële effecten dit heeft voor de meerjarenbegroting van de gemeente Veendam.”

Sociaal Domein

Ook de gemeente Veendam voelt de gevolgen van de tekorten in het Sociaal Domein. Wethouder Henk Jan Schmaal: „Vooral de taken in het kader van de Jeugdwet vragen meer financiële middelen dan door het rijk beschikbaar worden gesteld. Het uitgangspunt van de gemeente Veendam is om deze taken uit te voeren met de middelen die daarvoor beschikbaar zijn gesteld. Dit is echter geen gemakkelijke opgave. Uiteindelijk gaat deze rijksbezuiniging ten koste van andere wensen van de gemeente.” Eventuele positieve effecten van de rijksinkomsten worden ingezet voor het te kort in de jeugdzorg. Een deel wordt incidenteel gedekt tot dat er meer duidelijkheid is vanuit het Rijk over de toekomstige jeugdhulpbudgetten.

Daarnaast wordt bekeken hoe de kosten voor de jeugdzorg teruggedrongen kunnen worden. Hierbij worden ingrijpende maatregelen niet uitgesloten.

De programmabegroting 2020, inclusief het meerjarenperspectief tot en met 2023, en Najaarsrapportage worden op maandag 4 november 2019 besproken in de gemeenteraad.