Hoe staat het met het Leer- en Sportpark?

VEENDAM

Omwonenden kregen afgelopen maandagavond het concept bestemmingsplan en de ontwikkelingen en procedures van het Leer- en Sportpark gepresenteerd.

Een kleine veertig mensen waren aanwezig bij de informatiebijeenkomst in de kantine van het rode schoolgebouw aan de Raadsgildenlaan. Bewoners in een directe cirkel waren specifiek uitgenodigd, de overige met een algemene uitnodiging via de gebruikelijke publicatie kanalen.

Wethouder Henk Jan Schmaal opende de presentatie met, ‘de komende tijd gaan we ontwerpen’. Op een projectiescherm werden de conceptplannen ontvouwd, en met plattegronden aanschouwelijk gemaakt. Ook op de tafels hadden de bewoners een grote plattegrond voor zich liggen. En er lagen formulieren waarop ze hun ideeën en suggesties konden achterlaten.

Tot eind 2021 worden er verschillende werkzaamheden uitgevoerd voor de realisatie van het Leer- en Sportpark. De hoofdlijnen betreffende de ruimtelijke ordening zijn in het concept bestemmingsplan vastgelegd. “We hebben nu alleen bepaald dat op het huidige hoofdveld van Veendam 1894 straks gebouwd kan worden. De bestemming ‘groen’ wordt omgezet in de bestemming ‘maatschappelijk’, voor de realisatie van een nieuw schoolgebouw”.

De inspraakprocedure gaat vanaf september tot half oktober lopen. De ingebrachte zienswijzen van bewoners worden verwerkt in een ontwerp bestemmingsplan. „Ideeën van bewoners kunnen we meenemen in de zienswijzen”, aldus Schmaal. „We kunnen input krijgen die we in het ontwerp goed kunnen gebruiken. Ook kunnen bewoners die vinden dat iets op een andere plek moet, of zich afvragen of er aan een specifiek iets is gedacht is, dit aangeven. Een bijeenkomst als deze is ook heel goed voor wat er al speelt in de buurt. Zoals bij verkeerstromen waar we rekening mee moeten houden. Het zijn items die in het bestemmingsplan belangrijk zijn bij het ontwerp.”

Na het verwerken van de zienswijzen wordt het ontwerp bestemmingsplan gemaakt. In de globale planning loopt deze procedure tot mei 2019. De bouw zal eind 2019 gaan starten. Vervolgens zal ook het hoofdgebouw een verbouwing ondergaan.

Over de te verwachten verkeersdrukte werden behoorlijk wat vragen afgevuurd. Vragen over het halen en brengen, komt er eenrichtingsverkeer en hoe zorg je dat het verkeer er goed naar toe gaat. „Als het ‘s morgens om 8 uur regent komt iedereen z’n kind brengen”, merkte een bewoner op. En dan gaan al die mensen keren. Er komt een verdubbeling van het leerlingenaantal.”

„Mag ik een voorstel doen”, reageerde de verkeerswoordvoerder. “Mijn vermoeden is dat een aantal mensen best wel een idee hebben hoe dit opgelost zou kunnen worden. Zouden wij uw gegevens mogen, en ook van anderen, om samen de situatie met de school even te bekijken”.

Een gedeelte van de Robijnlaan tussen het hoofdgebouw en het huidige speelveld van Veendam 1894 komt tussen de beide schoolgebouwen in te liggen. Voor de veiligheid van de overstekende leerlingen over en weer is de gemeente voornemens om dit gedeelte van de weg te sluiten.

Deze mededeling riep iets op dat al langer leefde. De Raadsgildenlaan is de enige ontsluitingsweg van de wijk Buitenwoel. Als wegens een ongeluk of andere calamiteit de Raadsgildenlaan wordt afgesloten, is de wijk op slot als dit gedeelte van de Robijnlaan niet meer beschikbaar is. Overigens is bij afsluiting ter hoogte van de Brouwersweg de gehele wijk dicht voor autoverkeer. Een bewoner meende zich te herinneren dat de Raadsgildenlaan ooit nog ’s een keer zou worden doorgetrokken tot aan de Golflaan (die er toen nog niet was).

De wethouder vindt het voor de veiligheid van de kinderen onwenselijk dat er op de looproutes tussen de beide gebouwen kruisend verkeer is met auto’s. “Hoe groot is de kans dat er iets gebeurd versus auto’s laten rijden tussen overstekende kinderen”, hield hij voor. Schmaal vroeg om ook hierover suggesties in te vullen.

“Doortrekken van de weg kan ook haast niet meer gezien de doorontwikkeling van het Bastioneiland en het Dijkeneiland. De wijk blijft over één weg ontsloten. We gaan bestuderen hoe een oplossing kan worden gemaakt. Er kan aan oplossingen worden gedacht als losse paaltjes, zodat je er tijdelijk wel met de auto langs kunt.”